Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

จากการผลิตจุกไม้ก๊อกสู่รถยนต์

ในปี 1920 บริษัท Toyo Cork Kogyo ได้ถูกจัดตั้งขึ้นที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น โดย มร. จูจิโร มัทสึดะ เป็นผู้ก่อตั้ง และจากชื่อของผู้ก่อตั้ง บริษัทได้ทำการผลิตจุกไม้ก๊อกและในไม่ช้าบริษัทก็ได้เริ่มทำการผลิตรถยนต์ ในปี 1931 ชื่อ มาสด้า ได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากชื่อของ มร. มัทสึดะ โดยมีความหมายของความรอบรู้อันชาญฉลาดของเทพเจ้าของชาวเอเชียตะวันตก ความเป็นอัจฉริยะและความผสมผสานกลมกลืนของวัฒนธรรม

Jujiro Matsuda gründet 1920 das Stammhaus des heutigen Mazda Konzerns.