ผู้โชคดีจะได้รับรางวัล Samsung galaxy S7 Edge พร้อมอุปกรณ์เสริม*

ผู้โชคดีจำนวน 70 ท่าน

1. คุณวิภาพรรณ  พิชัย

2. คุณปรารถนา เสถียรธรรมกูล

3. คุณเกศสุดา เผือกอ่อน

4. คุณวรรณี หิรัญดิษฐ์

5. คุณธนวัฒน์  สิรินราพรรณ

6. คุณภัทรานิษฐ์ สุทิน

7. คุณวิฑูรย์ เรืองแสง

8. คุณพรทิพย์ มาสมบูรณ์

9. คุณทศพร พันธ์แตง

10. คุณคมสันต์ ศรีรักษ์

11. คุณคมกฤช เจริญผล

12. คุณบัญชา บัวหอม

13. คุณรัตนา นาวัง

14. คุณประสงค์ อภิโมทย์

15. คุณดนัย วรรณดิษฐ

16. คุณศุภาพิชญ์ สุทธิรัตน์

17. คุณชัช โชชัย

18. คุณสายไหม  อนุกูล

19. คุณนิตยา อินทร์บัว

20. คุณณัฐกานต์  สุวรรณกิจวัฒน์

21. คุณสุรชัย ศิริพลไพบูลย์

22. คุณสิทธิกร บุญหง่าน

23. คุณนิวัติ อินทะนิล

24. คุณชวลิต เครือเอม

25. คุณธิติ  สุนทรปิติภัทร์

26. คุณเกวลิน กาญจนสุต

27. คุณอิทธิพงศ์ ฐิติสุทธิโชติ

28. คุณณัฐฐ์ฐนันท์ โอชาพงศ์

29. คุณสราวรรณ สิริพันธนะ

30. คุณร่มศิริ เสียงใส

31. คุณณรงค์ เนรื่องศรี

32. คุณจุฑารัตน์ ด้วงเจริญ

33. คุณอัศรชัย วิจารณ์ศิลป์

34. คุณประเสริฐ แก้วฟอง

35. คุณอมรา บุญโฉม

36. คุณเจริญศักดิ์ รัตนวราห

37. คุณวิทพันธุ์ จันทนะคีรินทร์

38. คุณจันทร์จิรา คำโม

39. คุณเบนจพร ชมสุทธา

40. คุณสุนิษา ยิ่งบุตร

41. คุณวรมน  ตันตยาภิรักษ์

42. พันโทศรัณย์ เจียมเจริญ

43. คุณธันยพัฒน์ พิพัฒน์ผล

44. คุณวุฒิคุณ ผิวขาว

45. คุณจำเนียร ชาลี

46. คุณเอกลักษณ์ อาจนาฝาย

47. คุณวิลัยลักษณ์ ศรีเนตร

48. คุณกฤตธนธัช กุลธนโชติ

49. คุณกนกวรรณ  แสงเอี้ยม

50. คุณกุลภัสสรณ์ แก้วภัทรวงศ์

51. คุณนฤมล อุดทาคำ

52. คุณศรนรินทร์ จำปาน้อย

53. คุณธนาพันธ์  วิริยะยนตรศิลป์

54. คุณประสงค์ นิยมวงษ์

55. คุณนพรัตน์ ดิษฐวัต

56. คุณณัฏฐกิตติ์ กิตติอภิธาน

57. คุณวัชรี คล้ายสมบัติ

58. คุณกาญจนี แก้วคำ

59. คุณวชิราภรณ์ เพ็ญสุข

60. คุณศิริเพ็ญ นิลโกมล

61. คุณธนัช์ริษา จงโรจน์พงษ์

62. คุณปัณฑารี สุวรรณทนี

63. คุณกัญญารัตน์ โสคำภา

64. คุณอมรรัตน์ พงศ์พินทุกาญจน์

65. คุณอุฬารินทร์ พงศ์สวัสดิ์วัฒนา

66. คุณปถมาภรณ์ ทองเพิ่ม

67. คุณวราพร บุรีงาม

68. คุณขวัญใจ ธูปทราย

69. คุณอลิษา สอนสังข์

70. คุณจินดา กลิ่นเกลา

 

*เนื่องจากทาง Samsung ได้ประกาศหยุดผลิตและจำหน่าย Samsung Galaxy Note7 อย่างเป็นทางการแล้ว           ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็น Samsung Galaxy S7 Edge พร้อมอุปกรณ์เสริม ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับ Samsung Galaxy Note7

หมายเหตุ

1. ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับ มาสด้า คอล เซ็นเตอร์ 02-664-4805 เพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2559       มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนลำดับผู้โชคดีที่เป็นรายชื่อสำรองมาแทนผู้โชคดีที่สละสิทธิ์ หรือไม่อยู่       ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

3. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามวันที่กำหนด โดยของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ และ/หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงินสด

5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าตอบแทน ค่าเสียหาย หรือ สิ่งใดๆ จากทางบริษัทฯ ไม่ว่าทางแพ่งหรือทางอาญา

6. สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-664-4805 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.