Cars

Find your local Dealer สำหรับสำนักงานขาย บริการ และอะไหล่

หรือ กรุงเทพฯ 02-030-5666

New Mazda2

ดอกเบี้ย 2.22% ฟรีประกันภัย และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda3

ดอกเบี้ย 2.22% ฟรีประกันภัยและ Mazda Care Program 3 ปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda CX-3

ดอกเบี้ย 2.22% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ มาสด้า CX-3

New Mazda CX-5

ดอกเบี้ย 0.55% ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และ Mazda Care Program 3 ปี

ดูข้อเสนอพิเศษของ New Mazda CX-5

New Mazda BT-50 PRO

ดาวน์เริ่มต้น 35,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

New Mazda MX-5

ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Mazda Premium Insurance 1 ปี และโปรแกรมขยายการรับประกันคุณภาพรถยนต์สูงสุด 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร

ดูข้อเสนอพิเศษของ New Mazda MX-5